Có 1 kết quả:

fēng néng

1/1

fēng néng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

wind power

Một số bài thơ có sử dụng