Có 1 kết quả:

fēng chē

1/1

fēng chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pinwheel
(2) windmill

Một số bài thơ có sử dụng