Có 1 kết quả:

fēng yǔ wú zǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) regardless of weather conditions
(2) rain, hail or shine