Có 1 kết quả:

fēng yún rén wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the man (or woman) of the moment (idiom)
(2) influential figure