Có 1 kết quả:

fēng yùn yóu cún

1/1

Từ điển Trung-Anh

(of an aging woman) still attractive