Có 1 kết quả:

tái fēng

1/1

tái fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hurricane
(2) typhoon