Có 1 kết quả:

guā fēng

1/1

guā fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to be windy