Có 1 kết quả:

piāo dòng

1/1

piāo dòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to float
(2) to drift