Có 1 kết quả:

piāo chén

1/1

piāo chén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) floating dust
(2) atmospheric particles