Có 1 kết quả:

piāo sàn ㄆㄧㄠ ㄙㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to waft (through the air)
(2) to drift

Một số bài thơ có sử dụng