Có 1 kết quả:

piāo miǎo

1/1

piāo miǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) faintly discernable
(2) as in a mist

Một số bài thơ có sử dụng