Có 1 kết quả:

piāo dàng

1/1

piāo dàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to drift
(2) to wave
(3) to float on the waves
(4) to flutter in the wind

Một số bài thơ có sử dụng