Có 1 kết quả:

piāo wǔ

1/1

piāo wǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fly up
(2) to dance in the air (of snowflakes, flower petals etc)

Một số bài thơ có sử dụng