Có 1 kết quả:

piāo luò

1/1

piāo luò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to float down
(2) to fall gently (snowflakes, leaves etc)

Một số bài thơ có sử dụng