Có 1 kết quả:

piāo yì

1/1

piāo yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) graceful
(2) elegant
(3) to drift
(4) to float