Có 1 kết quả:

biāo shēng

1/1

biāo shēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rise rapidly
(2) to soar