Có 1 kết quả:

biāo hàn

1/1

biāo hàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sweating profusely