Có 1 kết quả:

fēng yún biàn huàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

changeable situation (idiom)