Có 1 kết quả:

fēng liáng huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sneering
(2) sarcasm
(3) cynical remarks