Có 1 kết quả:

fēng zī

1/1

fēng zī

giản thể

Từ điển phổ thông

phong tư, phong thái

Từ điển Trung-Anh

(1) good looks
(2) good figure
(3) graceful bearing
(4) charm