Có 1 kết quả:

fēng shī rè

1/1

fēng shī rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rheumatic fever