Có 1 kết quả:

fēng shī rè ㄈㄥ ㄕ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

rheumatic fever