Có 1 kết quả:

fēng wù ㄈㄥ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) scenery
(2) sights