Có 1 kết quả:

fēng wù

1/1

fēng wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scenery
(2) sights