Có 1 kết quả:

fēng néng

1/1

fēng néng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

wind power