Có 1 kết quả:

fēng zǔ ní qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

wind damper (engineering)