Có 1 kết quả:

fēng shuāng

1/1

fēng shuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wind and frost
(2) fig. hardships