Có 1 kết quả:

fēng chí diàn chè

1/1

Từ điển Trung-Anh

fast as lightning