Có 1 kết quả:

fēng sāo

1/1

fēng sāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) literary excellence
(2) flirtatious behavior