Có 1 kết quả:

sà sà

1/1

sà sà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) soughing
(2) whistling or rushing sound (of the wind in trees, the sea etc)