Có 1 kết quả:

piāo hū

1/1

piāo hū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) swiftly moving
(2) fleet
(3) to sway