Có 1 kết quả:

piāo hū bù dìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to drift without a resting place (idiom)
(2) roving
(3) errant
(4) vagrant
(5) erratic