Có 1 kết quả:

piāo yáng

1/1

piāo yáng

giản thể

Từ điển phổ thông

bay phấp phới

Từ điển Trung-Anh

(1) to wave
(2) to flutter
(3) to fly