Có 1 kết quả:

biāo kǒu shuǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) gossip
(2) idle chat