Có 1 kết quả:

biāo zhǎng

1/1

biāo zhǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) soaring inflation
(2) rocketing prices