Có 1 kết quả:

fēi yáng bá hù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bossy and domineering
(2) throwing one's weight about

Một số bài thơ có sử dụng