Có 1 kết quả:

fēi jī cān

1/1

fēi jī cān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

airplane meal (GM)