Có 1 kết quả:

fēi qín zǒu shòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) birds and animals
(2) the beasts of the field and the birds of the air