Có 1 kết quả:

fēi huáng

1/1

fēi huáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

flying locusts