Có 1 kết quả:

fēi chóng

1/1

fēi chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flying insect
(2) winged insect

Một số bài thơ có sử dụng