Có 1 kết quả:

fēi zéi

1/1

fēi zéi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cat burglar
(2) burglar who gains entrance by scaling walls
(3) intruding enemy airman
(4) air marauder