Có 1 kết quả:

fēi shēn fān téng

1/1

Từ điển Trung-Anh

flying somersault