Có 1 kết quả:

fēi biāo

1/1

fēi biāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) darts (game)
(2) dart (weapon shaped like a spearhead)