Có 1 kết quả:

fēi wěn

1/1

fēi wěn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to blow a kiss