Có 1 kết quả:

fēi hǔ duì

1/1

fēi hǔ duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Flying Tigers, US airmen in China during World War Two
(2) Hong Kong nickname for police special duties unit