Có 1 kết quả:

fēi shēn

1/1

fēi shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to move quickly
(2) to vault
(3) flying tackle