Có 1 kết quả:

fēi zhuàn

1/1

fēi zhuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to spin rapidly
(2) to whirl around
(3) (of time) to fly by