Có 1 kết quả:

fēi shì

1/1

fēi shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of time) to pass quickly
(2) to be fleeting