Có 1 kết quả:

fēi chí

1/1

fēi chí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to speed
(2) to rush