Có 1 kết quả:

fēi yú zú

1/1

fēi yú zú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

"flying fish family", family who sacrifice everything to send their children abroad to study