Có 1 kết quả:

fēi yīng zǒu mǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to ride out hawking (idiom); to hunt