Có 1 kết quả:

shí bù zhī wèi

1/1

shí bù zhī wèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to eat without tasting the food
(2) worried or downhearted (idiom)